2000-04-05 13:31:26# 125. lþ.#F 90.#1. fundur. Erfðafjárskattur., til 13:32:29| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Erfðafjárskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 360. mál (yfirstjórn). --- Þskj. 614.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:32]

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÖ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KLM, KPál, LB, ÓI, PP, PBj, PHB, RG, SAÞ, SF, SvH, VH, VÞV, ÞKG, ÖJ.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

29 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BH, EKG, GE, GÁS, GunnB, HÁs, HBl, IP, JÁ, KA, KF, KHG, LMR, SighB, SJóh, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.