2000-04-05 13:36:34# 125. lþ.#F 90.#4. fundur. Álbræðsla á Grundartanga., til 13:37:43| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Álbræðsla á Grundartanga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 371. mál (fasteignaskattur). --- Þskj. 627, nál. 898.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JBjart, KLM, KPál, LB, ÓI, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, VH, VÞV, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, JÁ, JB, KolH, PBj, SvH) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BH, EKG, GE, GÁS, HBl, KA, KF, KHG, LMR, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JBjart, KLM, KPál, LB, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, VH, VÞV, ÞKG, ÞSveinb.

7 þm. (ÁSJ, JB, KolH, PBj, SighB, SvH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BH, EKG, GE, GÁS, HBl, HjÁ, JÁ, KA, KF, KHG, LMR, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.