2000-04-05 19:04:45# 125. lþ.#F 93.#3. fundur. Álbræðsla á Grundartanga., til 19:05:14| A gert 10 15:37
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 125. lþ.

Álbræðsla á Grundartanga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 371. mál (fasteignaskattur). --- Þskj. 627.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:04]

Frv. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JBjart, KA, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, VS, VH, VÞV, ÞKG.

5 þm. (ÁSJ, JÁ, JB, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BH, EKG, GE, GÁS, HÁs, HBl, HjÁ, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, PBj, SighB, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VE, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.