2000-04-05 19:05:30# 125. lþ.#F 93.#4. fundur. Skipulag ferðamála., til 19:06:05| A gert 10 15:37
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 125. lþ.

Skipulag ferðamála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 366. mál (menntun leiðsögumanna). --- Þskj. 621.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:05]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KA, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SvanJ, VS, VH, VÞV, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

24 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BH, EKG, GE, GÁS, HBl, HjÁ, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, PBj, SighB, SJS, StB, SvH, TIO, VE, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.