2000-04-11 13:45:46# 125. lþ.#F 97.#7. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 13:49:12| A gert 12 2:46
[prenta uppsett í dálka] 97. fundur, 125. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 258. mál (gjaldtökuheimildir o.fl.). --- Þskj. 326, nál. 961, brtt. 962.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:47]

Brtt. 962,1 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

7 þm. (EMS, GE, GÁS, JÁ, MF, SighB, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EOK, HBl, ÍGP, JBjart, LMR, LB, SF, SP, SvanJ, ÞSveinb) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:46]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[13:47]

Jóhanna Sigurðardóttir:


1. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (GE, GÁS, SighB) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EKG, EOK, EMS, HBl, ÍGP, JÁ, JBjart, LMR, LB, MF, SF, SP, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 962,2 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DrH, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, MF, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (GE, GÁS, JÁ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BH, EKG, EOK, EMS, HBl, ÍGP, JBjart, LMR, LB, SighB, SF, SP, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, ÓI, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

4 þm. (GE, GÁS, JÁ, SighB) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EKG, EOK, GHall, GÖ, HBl, ÍGP, JóhS, JBjart, LMR, LB, MF, PP, SF, SP, SvanJ, ÞSveinb) fjarstaddir.

3.--6. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (GE, GÁS, JÁ, MF, SighB) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EKG, EOK, HBl, ÍGP, JBjart, LMR, LB, SF, SP, SJS, SvanJ, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.