2000-04-12 13:34:46# 125. lþ.#F 98.#1. fundur. Landsvirkjun., til 13:36:04| A gert 13 9:25
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Landsvirkjun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 198. mál (aðild að fjarskiptafyrirtækjum). --- Þskj. 231.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. samþ. með 31:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KPál, PHB*, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack.
nei:
SvH.

12 þm. (EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, HÁs, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, LB, ÓI, PP, SighB, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]