2000-04-12 13:36:06# 125. lþ.#F 98.#2. fundur. Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum., til 13:41:15| A gert 13 9:25
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 407. mál (flutningur aflahámarks). --- Þskj. 665, nál. 902, 923 og 928, brtt. 929.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Till. í nál. 923 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 29:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SvH, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

10 þm. (EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, KLM, MF, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, GuðjG, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:36]

Jóhann Ársælsson:


Brtt. 929 felld með 35:13 atkv. og sögðu

 já:
EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, GuðjG, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:38]

Svanfríður Jónasdóttir:


1. gr. samþ. með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.
nei:
ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, TIO, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:39]

Svanfríður Jónasdóttir:


2. gr. samþ. með 30:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.
nei:
ÁSJ, GAK, SvH, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, KLM, MF, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, HÁs, ÍGP, JóhS, JB, KolH, LMR, LB, ÓI, PP, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.