2000-04-12 13:47:33# 125. lþ.#F 98.#6. fundur. Kjarasamningar opinberra starfsmanna., til 13:52:41| A gert 13 9:56
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Kjarasamningar opinberra starfsmanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 225. mál (fjöldauppsagnir). --- Þskj. 268, nál. 789 og 793.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:50]

[13:48]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Till. í nál. 793 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 30:19 atkv.

1. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SvH, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

19 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, DrH, EKG, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvH, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG, ÞBack.

4 þm. (GE, GÁS, KLM, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GÖ, HÁs, ÍGP, JóhS, JB, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.