2000-04-12 13:52:53# 125. lþ.#F 98.#7. fundur. Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna., til 14:04:23| A gert 13 9:45
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 405. mál. --- Þskj. 663, nál. 981, 984 og 987, brtt. 982 og 988.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:56]

Brtt. 982,1 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

19 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GHall, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:54]

Ögmundur Jónasson:


[13:55]

Sighvatur Björgvinsson:


1. gr., a--j-liðir, svo breytt, samþ. með 27:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.
nei:
GHall.

19 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GuðjG, HÁs, IP, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 983 kölluð aftur.

1. gr., k-liður, samþ. með 28:14 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PP, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.
nei:
EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, PHB, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GHall, HÁs, IP, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:57]

Sighvatur Björgvinsson:


1. gr., l--o-liðir, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

15 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GÁS, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GAK, GHall, HÁs, HBl, ÍGP, JÁ, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2.--7. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

19 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GHall, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 982,2 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GHall, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GÖ, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

9. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 982,3 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JÁ, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

10. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 982,4 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, KPál, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

11. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMöl, DrH, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, KolH, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 988 felld með 27:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.

2 þm. (GHall, PHB) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:02]

Sighvatur Björgvinsson:


Brtt. 982,5 (nýtt ákvæði til brb. II) samþ. með 26:13 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.
nei:
EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, KLM, MF, PHB, RG, SighB, SJóh, SvanJ.

7 þm. (ÁSJ, GHall, JB, KolH, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, LB, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.