2000-04-12 14:04:32# 125. lþ.#F 98.#9. fundur. Kosningar til Alþingis., til 14:05:52| A gert 13 9:56
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Kosningar til Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. DO, 522. mál (heildarlög). --- Þskj. 823.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:04]

Frv. vísað til 2. umr. með 46 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. með 41:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, KPál, LB, MF, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VH, VE, VÞV, ÞKG.
nei:
ÁSJ, GuðjG, JÁ, JB, KolH, SJóh, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, HÁs, HBl, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.