2000-04-12 14:09:27# 125. lþ.#F 98.#8. fundur. Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands., til 14:18:06| A gert 13 9:56
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 125. lþ.

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands, frh. síðari umr.

Þáltill. KPál o.fl., 233. mál. --- Þskj. 284, nál. 941 og 969.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:15]

Tillgr. samþ. með 22:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, JB, KF, KPál, MF, SvH, TIO, VH, VÞV, ÖJ.
nei:
ÁMöl, GÖ, HjálmJ, IP, JÁ, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, LB, RG, SighB, SJóh, SF, StB, SvanJ, VS, VE, ÞBack.

6 þm. (GÁS, HjÁ, PHB, SAÞ, SP, ÞKG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EMS, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:10]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[14:11]

Hjálmar Árnason:


[14:12]

Hjálmar Jónsson:


[14:13]

Ögmundur Jónasson:


[14:13]

Kristján Pálsson:


[14:14]

Sverrir Hermannsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. felld með 21:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, EKG, EOK, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, JB, KF, KPál, MF, SvH, TIO, VH, VÞV, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁMöl, GÖ, HjálmJ, IP, JÁ, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, LB, RG, SighB, SJóh, SF, StB, SvanJ, VS, VE, ÞBack.

6 þm. (GÁS, HjÁ, PHB, SAÞ, SP, ÞKG) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, HÁs, ÍGP, JóhS, LMR, ÓI, PP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:16]

Halldór Blöndal: