2000-04-26 13:32:40# 125. lþ.#F 102.#5. fundur. Bifreiðagjald., til 13:33:19| A gert 2 10:33
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 125. lþ.

Bifreiðagjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 219. mál (gjaldskylda, innheimta). --- Þskj. 996.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JB, KHG, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, TIO, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

23 þm. (ÁJ, DO, GAK, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, SF, StB, VS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.