2000-04-26 13:40:13# 125. lþ.#F 102.#15. fundur. Þinglýsingalög., til 13:43:53| A gert 2 10:33
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 125. lþ.

Þinglýsingalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 281. mál (Landskrá fasteigna). --- Þskj. 421, nál. 1019, brtt. 1020.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:40]

Brtt. 1020,1 samþ. með 43 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1020,2 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, KF, KHG, KPál, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁRJ, DO, GÁS, HÁs, HBl, JóhS, JBjart, KolH, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JB, JónK, KF, KHG, KPál, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁRJ, DO, EOK, GAK, GÁS, GÖ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjart, KolH, KLM, LMR, LB, MF, ÓÖH, SF, ÖS) fjarstaddir.

3.--5. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, KF, KHG, KPál, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (BH, MF) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, ÁRJ, DO, GÁS, HÁs, HBl, JóhS, JBjart, KolH, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1020,3 samþ. með 47 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1020,4 samþ. með 46 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

9.--11. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1020,5 samþ. með 49 shlj. atkv.

12. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1020,6 samþ. með 48 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.