2000-04-27 16:03:37# 125. lþ.#F 103.#4. fundur. Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna., til 16:04:04| A gert 28 9:39
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 125. lþ.

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 241. mál. --- Þskj. 1043.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:03]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, LB, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

26 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, GHH, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, JB, KolH, KLM, KPál, LMR, ÓÖH, SAÞ, SF, TIO, VS) fjarstaddir.