2000-04-28 13:31:57# 125. lþ.#F 104.#1. fundur. Rafræn eignarskráning á verðbréfum., til 13:32:38| A gert 29 9:0
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 125. lþ.

Rafræn eignarskráning á verðbréfum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 163. mál. --- Þskj. 995, brtt. 1035.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:32]

Brtt. 1035 samþ. með 33 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, BH, DO, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KPál, MF, RG, SighB, SJóh, SP, SJS, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

29 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, EKG, EOK, GAK, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, IP, JóhS, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS) fjarstaddir.