2000-04-28 13:36:04# 125. lþ.#F 104.#3. fundur. Þjónustukaup., til 13:43:57| A gert 29 9:0
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 125. lþ.

Þjónustukaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 111. mál. --- Þskj. 120, nál. 1051, brtt. 1052.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Brtt. 1052,1 samþ. með 40 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 1052,2 samþ. með 39 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

10.--18. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1052,3 samþ. með 40 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

20.--21. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1052,4 samþ. með 39 shlj. atkv.

22. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1052,5 samþ. með 41 shlj. atkv.

23. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

24. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1052,6 (ný fyrirsögn V. kafla) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, DO, DrH, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SP, SJS, SvH, TIO, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, RG, SJóh, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, EKG, EOK, GAK, GÁS, GÁ, HÁs, IP, JóhS, LMR, SAÞ, SF, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:39]

Margrét Frímannsdóttir:


25.--35. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, BH, DO, DrH, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SP, SJS, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (EMS) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, EKG, EOK, GAK, GÁS, GÁ, HÁs, IP, JóhS, KPál, LMR, SAÞ, SF, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1052,7 samþ. með 41 shlj. atkv.

36. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

37.--38. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1052,8 (39. gr. falli brott) samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1052,9 samþ. með 37 shlj. atkv.

40. gr. (verður 39. gr.), svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1052,10 (ný 41. gr., verður 40. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1052,11 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.