Útbýting 125. þingi, 89. fundi 2000-04-04 13:33:00, gert 5 9:53

Alþjóðasamningar á sviði mannréttinda, 598. mál, fsp. ÁMöl, þskj. 912.

Ábúðarlög, 239. mál, þskj. 904.

Erfðabreyttar afurðir, 601. mál, fsp. KolH, þskj. 915.

Fjármálaeftirlit, 199. mál, þskj. 906.

Framkvæmd meðlagsgreiðslna, 560. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 862.

Greiðslur til hjúkrunarheimila, 599. mál, fsp. ÁMöl, þskj. 913.

Hagavatn á Biskupstungnaafrétti, 603. mál, fsp. ÍGP, þskj. 917.

Háskólanám á Austurlandi og Vestfjörðum, 591. mál, þáltill. ÞBack o.fl., þskj. 893.

Hefting sandfoks, 602. mál, fsp. ÍGP, þskj. 916.

Lagaleg staða byggðasamlaga, 597. mál, fsp. ÖJ, þskj. 911.

Norræna rannsóknarsamstarfsverkefnið ,,Byggð og tímatal í Norður-Atlantshafi``, 605. mál, fsp. SighB og SvH, þskj. 919.

Símnotkun og símkostnaður landsmanna, 594. mál, fsp. KF, þskj. 896.

Smíði nýrrar Hríseyjarferju og útboð á ferjusiglingum, 596. mál, fsp. GHall, þskj. 910.

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar, 587. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 889.

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar, 289. mál, nál. meiri hluta samgn., þskj. 907.

Svæðisstöðvar Ríkisútvarpsins, 606. mál, fsp. PBj, þskj. 920.

Úrbætur í öryggismálum sjómanna, 600. mál, fsp. GHall, þskj. 914.

Verndun Þjórsárvera við Hofsjökul, 604. mál, fsp. KPál, þskj. 918.

Vörumerki, 370. mál, nál. iðnn., þskj. 842.