Útbýting 125. þingi, 89. fundi 2000-04-04 15:01:35, gert 5 9:53

Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum, 589. mál, þáltill. ÁJ o.fl., þskj. 891.

Tekjuskattur og eignarskattur, 547. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 849.