Útbýting 125. þingi, 89. fundi 2000-04-04 16:00:19, gert 5 9:53

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, 407. mál, nál. 1. minni hluta sjútvn., þskj. 923; nál. 2. minni hluta sjútvn., þskj. 928; brtt. 2. minni hluta sjútvn., þskj. 929.