Útbýting 125. þingi, 89. fundi 2000-04-04 17:44:56, gert 5 9:53

Vörugjald af ökutækjum, 549. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 930.