Útbýting 125. þingi, 90. fundi 2000-04-05 13:30:31, gert 6 8:7

Eftirlit með útlendingum, 328. mál, nál. allshn., þskj. 921; brtt. allshn., þskj. 922.

Forkaupsréttur sveitarfélaga að fiskiskipum, 277. mál, svar sjútvrh., þskj. 819.

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum, 607. mál, fsp. ÁRÁ, þskj. 927.