2000-05-04 13:34:17# 125. lþ.#F 105.#1. fundur. Starfsréttindi tannsmiða., til 13:39:54| A gert 5 17:0
[prenta uppsett í dálka] 105. fundur, 125. lþ.

Starfsréttindi tannsmiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 210. mál. --- Þskj. 246, nál. 1011, brtt. 1012, 1073 og 1074.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Brtt. 1074 kölluð aftur til 3. umr.

Brtt. 1012,1 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÖS.

13 þm. (BH, GÖ, JÁ, JB, KF, KolH, KLM, LMR, SJS, SvanJ, TIO, ÞKG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GHall, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb, ÞBack*) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:35]

Þuríður Backman:


1. gr., svo breytt, samþ. með 29:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÞBack*, ÖS.
nei:
LMR, TIO, ÞKG.

10 þm. (ÁSJ, BH, GÖ, JÁ, JB, KF, KolH, KLM, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GÁ, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, SJS, VE, ÞSveinb) fjarstaddur.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

2. gr. samþ. með 30:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÖS.
nei:
TIO, ÞKG.

12 þm. (BH, GÖ, JÁ, JB, KF, KolH, KLM, LMR, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1073,1 (við brtt. 1012,2) samþ. með 31:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÞBack*, ÖS.
nei:
ÞKG.

10 þm. (BH, GÖ, JÁ, KF, KolH, KLM, SJS, SvanJ, TIO, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, JB, LMR, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddur.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 1012,2 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÖS.

14 þm. (BH, GÖ, JÁ, JB, KF, KolH, KLM, LMR, SJS, SvanJ, TIO, ÞKG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 30:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÖS.
nei:
TIO, ÞKG.

12 þm. (BH, GÖ, JÁ, JB, KF, KolH, KLM, LMR, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 30:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÖS.
nei:
TIO, ÞBack.

12 þm. (BH, GÖ, JÁ, JB, KF, KolH, KLM, LMR, SJS, SvanJ, ÞKG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1073,2 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KHG, KPál, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvH, VS, ÞBack, ÖS.

12 þm. (BH, GÖ, JÁ, JB, KF, KolH, KLM, LMR, SJS, SvanJ, TIO, ÞKG) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (BH, GÖ, SvanJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, KLM, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddur.