2000-05-04 13:39:57# 125. lþ.#F 105.#2. fundur. Þjóðlendur., til 13:46:30| A gert 5 17:0
[prenta uppsett í dálka] 105. fundur, 125. lþ.

Þjóðlendur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 321. mál (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð). --- Þskj. 571, nál. 1001.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:41]

1. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

7 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, SvanJ, VE, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:40]

Steingrímur J. Sigfússon:


2.--6. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, SvanJ, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

8.--10. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

7 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, KPál, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:44]

Jón Bjarnason:


Brtt. í nál. 1001 samþ. með 33:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, LMR, MF, PP, PHB, RG, SAÞ, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
SJóh*.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, KPál, LB, ÓÖH, SighB, SF, SP, SvanJ, VE, ÞSveinb) fjarstaddur.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

11. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖS.

2 þm. (SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GE, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, ÓÖH, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.