2000-05-04 13:57:16# 125. lþ.#F 105.#12. fundur. Brunatryggingar., til 13:58:47| A gert 5 17:0
[prenta uppsett í dálka] 105. fundur, 125. lþ.

Brunatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 285. mál (Landskrá fasteigna). --- Þskj. 1098.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Frv. samþ. með 34:13 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, BBj, DrH, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÖS.

16 þm. (ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GÁ, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, ÓÖH, SighB, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.