2000-05-04 13:58:49# 125. lþ.#F 105.#13. fundur. Þinglýsingalög., til 13:59:18| A gert 5 17:0
[prenta uppsett í dálka] 105. fundur, 125. lþ.

Þinglýsingalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 281. mál (Landskrá fasteigna). --- Þskj. 1044.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, BBj, BH, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

17 þm. (ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GÁ, GunnB, HBl, IP, ÍGP, JóhS, ÓÖH, SighB, SJóh, SP, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.