2000-05-04 14:15:38# 125. lþ.#F 106.#3. fundur. Þjónustukaup., til 14:16:11| A gert 5 2:1
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 125. lþ.

Þjónustukaup, frh. 3. umr.

Stjfrv., 111. mál. --- Þskj. 1093, brtt. 1114.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:15]

Brtt. 1114 samþ. með 39 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, BBj, BH, DrH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HjálmJ, JÁ, JB, KF, KHG, KLM, LMR, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

31 þm. (ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, EMS, GHH, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JBjart, KolH, KPál, LB, ÓÖH, RG, SighB, SP, SJS, StB, VE, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddur.