2000-05-08 18:12:33# 125. lþ.#F 108.#3. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 18:13:09| A gert 9 8:41
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 125. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 3. umr.

Stjfrv., 258. mál (gjaldtökuheimildir o.fl.). --- Þskj. 998, brtt. 1160.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:12]

Brtt. 1160 samþ. með 45 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

17 þm. (ÁMM, BBj, BH, DO, GHH, GHall, GÁS, HBl, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjart, LMR, MF, ÓÖH, SJóh, SP) fjarstaddir.