2000-05-08 18:17:16# 125. lþ.#F 108.#12. fundur. Vegalög., til 18:17:29| A gert 9 8:41
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 125. lþ.

Vegalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 322. mál (reiðvegir, girðingar). --- Þskj. 1194.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:17]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ÁMM, BBj, BH, DO, GHH, GHall, GÁS, HBl, ÍGP, LMR, MF, ÓÖH, PP, SP) fjarstaddir.