2000-05-09 15:01:18# 125. lþ.#F 109.#29. fundur. Virðisaukaskattur., til 15:03:09| A gert 9 16:10
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 125. lþ.

Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 548. mál (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.). --- Þskj. 850, nál. 1231, brtt. 1232.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:01]

Brtt. 1232,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, GÁS, KHG, ÓÖH, SF, SP, TIO) fjarstaddir.

1. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GÖ, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, GÁS, KHG, LB, ÓÖH, SF, SP, TIO) fjarstaddir.

2.--5. gr. (verða 3.--6. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JB, KF, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, GÁS, GÖ, JÁ, JónK, JBjart, KolH, KHG, ÓÖH, SF, SP, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1232,2 (ný 6. gr., verður 7. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, GÁS, KHG, LB, ÓÖH, SF, SP, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.