2000-05-09 15:09:36# 125. lþ.#F 109.#35. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 15:10:05| A gert 10 8:54
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 125. lþ.

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 628. mál. --- Þskj. 1108.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:09]

Frv. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GÁS, SF, SP, TIO) fjarstaddir.