2000-05-09 15:16:00# 125. lþ.#F 110.#1. fundur. Fæðingar- og foreldraorlof., til 15:19:31| A gert 19 13:58
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 125. lþ.

Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 3. umr.

Stjfrv., 623. mál (heildarlög, breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1065.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:19]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GÁS, HBl, IP, ÍGP, LMR, ÓÖH, SF, SP, TIO) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:16]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[15:17]

Pétur H. Blöndal:


[15:17]

Ögmundur Jónasson:


[15:18]

Arnbjörg Sveinsdóttir: