2000-05-09 15:26:40# 125. lþ.#F 110.#11. fundur. Bílaleigur., til 15:26:58| A gert 10 9:4
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 125. lþ.

Bílaleigur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 570. mál. --- Þskj. 1289.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:26]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, GÁS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, KolH, ÓÖH, RG, SF, SP, TIO) fjarstaddir.