2000-05-09 15:32:58# 125. lþ.#F 110.#17. fundur. Vátryggingastarfsemi., til 15:33:29| A gert 19 13:58
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 125. lþ.

Vátryggingastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 526. mál (EES-reglur). --- Þskj. 827.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:33]

Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EKG, EOK, GAK, GHall, GÁS, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, KF, LB, ÓÖH, RG, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞSveinb) fjarstaddir.