2000-05-10 10:48:32# 125. lþ.#F 112.#1. fundur. Þjóðlendur., til 10:57:26| A gert 11 8:16
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 125. lþ.

Þjóðlendur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 321. mál (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð). --- Þskj. 1132, brtt. 1190.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:52]

Brtt. 1190 felld með 39:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JBjart, KHG, KLM, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

2 þm. (LB, MF) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, JÁ, KF, KPál, LMR, SJóh, TIO, VS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:49]

Jón Bjarnason:


[10:50]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[10:51]

Sighvatur Björgvinsson:


[10:52]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


[10:53]

Forseti (Guðjón Guðmundsson):


Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SJS, SvH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, KF, LMR, SJóh, TIO, VS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:53]

Jón Bjarnason:


[10:54]

Steingrímur J. Sigfússon:


[10:56]

Sighvatur Björgvinsson: