2000-05-10 11:10:14# 125. lþ.#F 112.#5. fundur. Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga., til 11:15:57| A gert 11 8:16
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 125. lþ.

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 280. mál (heildarlög). --- Þskj. 399, nál. 1213, brtt. 1214.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

Brtt. 1214,1 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, GÁS, GunnB, HjÁ, JÁ, KF, LMR, SJóh, TIO, VS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:10]

Ögmundur Jónasson:


[11:11]

Lúðvík Bergvinsson:


1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1214,2--12 samþ. með 47 shlj. atkv.

2.--35. gr., svo breyttar, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1214,13 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (ÁSJ, JB, KolH, MF, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, GÁS, GunnB, HjÁ, JÁ, KF, LMR, SJóh, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:13]

Ögmundur Jónasson:


36. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, MF, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, GÁS, GunnB, HjÁ, JÁ, JóhS, KF, LMR, SJóh, SJS, TIO, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 1214,14--16 samþ. með 51 shlj. atkv.

37.--46. gr., svo breyttar, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1214,17 samþ. með 50 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.