2000-05-10 11:47:20# 125. lþ.#F 113.#11. fundur. Kosningar til Alþingis., til 11:49:20| A gert 10 19:54
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 125. lþ.

Kosningar til Alþingis, frh. 3. umr.

Frv. DO, 522. mál (heildarlög). --- Þskj. 1355.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:49]

Frv. samþ. með 31:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BH, DrH, EMS, GHH, GE, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KPál, LB, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
EKG, EOK, GuðjG.

6 þm. (HjálmJ, KolH, KHG, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, GAK, GHall, GÁS, GunnB, HBl, JÁ, JóhS, JB, KF, KLM, LMR, PP, SJóh, SP, SvH, TIO, VS) voru fjarstaddir.

[Forseti gat þess að ÁSJ, ÁMöl, SP og VS hefði láðst að taka þátt í atkvgr.; þm. ætluðu að segja já.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:47]

Sighvatur Björgvinsson: