2000-05-10 12:09:00# 125. lþ.#F 113.#7. fundur. Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga., til 12:10:14| A gert 10 19:54
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 125. lþ.

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 280. mál (heildarlög). --- Þskj. 1352.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:10]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GE, GuðjG, GAK, GÖ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (KolH) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, GHH, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JÁ, JóhS, KF, LMR, SJóh, SvH, TIO, ÖS) fjarstaddir.