2000-05-13 21:48:36# 125. lþ.#F 119.#4. fundur. Skattfrelsi forseta Íslands., til 22:02:13| A gert 25 14:2
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur, 125. lþ.

Skattfrelsi forseta Íslands, frh. 2. umr.

Frv. PHB o.fl., 652. mál. --- Þskj. 1388, nál. 1407 og 1408.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:58]

1. gr. samþ. með 34 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HBl, IP, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞBack, ÖJ.

6 þm. (GÁ, JÁ, JóhS, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁRJ, BBj, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, KLM, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, SighB, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:55]

Kristján Pálsson:


[21:56]

Rannveig Guðmundsdóttir:


Brtt. 1 í nál. 1407 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 35 shlj. atkv.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv.

Brtt. 2 í nál. 1407 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv.

3.--6. gr. (verða 5.--7. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 34 shlj. atkv.