2000-06-30 14:11:51# 125. lþ.#F 122.#2. fundur. Frestun á fundum Alþingis., til 14:12:23| A gert 30 16:5
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 125. lþ.

Frestun á fundum Alþingis, frh. einnar umr.

Stjtill., 657. mál. --- Þskj. 1422.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:12]

Till. samþ. með 60 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (JóhS, LMR, MF) fjarstaddir.