Fjarvistarleyfi 125. þingi, 7. fundi 12., gert 12 18:31

Ásta Möller, 19. þm. Reykv.,

Einar K. Guðfinnsson, 1. þm. Vestf.,

Jóhanna Sigurðardóttir, 5. þm. Reykv.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Siv Friðleifsdóttir umhvrh.,

Sturla Böðvarsson samgrh.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.