1999-10-20 15:58:45# 125. lþ.#F 14.#1. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 16:03:43| A gert 20 16:16
[prenta uppsett í dálka] 14. fundur, 125. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 3. mál (gjöld af bensíni). --- Þskj. 3, nál. 106, brtt. 110.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:01]

Brtt. 110 felld með 25:12 atkv. og sögðu

 já:
BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, SvanJ, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ÁSJ, ÁMöl, DO, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, IP, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KPál, PP, PHB, SF, SJS, SÞ, SvH, TIO, VE, ÞBack.

26 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DrH, FI, GHH, GAK, GÁ, HÁs, HGJ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, LMR, MF, ÓÖH, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, StB, VS, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:00]

Jóhanna Sigurðardóttir:


1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HBl, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, PP, PHB, SF, SJS, SÞ, SvanJ, SvH, TIO, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

26 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DrH, FI, GHH, GAK, GÁ, HÁs, HGJ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, LMR, MF, ÓÖH, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, StB, VS, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:02]

Jóhanna Sigurðardóttir:


2.--5. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.