1999-10-21 13:38:58# 125. lþ.#F 15.#1. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 13:40:02| A gert 22 9:10
[prenta uppsett í dálka] 15. fundur, 125. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 3. mál (gjöld af bensíni). --- Þskj. 3, brtt. 127.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:39]

Brtt. 127 felld með 22:10 atkv. og sögðu

 já:
BH, GÁS, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvH, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ÁMöl, DO, EOK, FI, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, JB, KF, KPál, PP, PHB, SF, StB, TIO, VS, VE.

1 þm. (KolH) greiddi ekki atkv.

30 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DrH, EKG, EMS, GE, GAK, GHall, GÖ, HÁs, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KHG, LMR, ÓÖH, SighB, SAÞ, SP, SJS, SÞ, SvanJ, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMöl, BH, DO, EOK, FI, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, JB, KF, KolH, KLM, KPál, LB, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SF, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

30 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DrH, EKG, EMS, GE, GAK, GHall, GÖ, HÁs, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KHG, LMR, ÓÖH, SighB, SAÞ, SP, SJS, SÞ, SvanJ, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.