Fjarvistarleyfi 125. þingi, 23. fundi 11., gert 11 17:31

Arnbjörg Sveinsdóttir, 2. þm. Austurl.,

Árni Johnsen, 1. þm. Suðurl.,

Björn Bjarnason menntmrh.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Hjálmar Jónsson, 1. þm. Norðurl. v.,

Ísólfur Gylfi Pálmason, 5. þm. Suðurl.,

Jón Kristjánsson, 3. þm. Austurl.,

Kolbrún Halldórsdóttir, 17. þm. Reykv.,

Sighvatur Björgvinsson, 2. þm. Vestf.,

Sigríður Jóhannesdóttir, 9. þm. Reykn.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.,

Steingrímur J. Sigfússon, 3. þm. Norðurl. e.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.