1999-11-22 15:02:36# 125. lþ.#F 30.#3. fundur. Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun., til 15:33:16| A gert 22 21:1
[prenta uppsett í dálka] 30. fundur, 125. lþ.

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun, frh. fyrri umr.

Stjtill., 186. mál. --- Þskj. 216.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:03]

Till. vísað til síðari umr. með 40:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BergH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HBl, HGJ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, LB, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, SÞ, SvanJ, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
SvH.

22 þm. (ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JHall, KolH, KLM, LMR, MF, RG, SJóh, SJS, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

[15:03]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[15:05]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:06]

Iðnaðarráðherra (Finnur Ingólfsson) (um atkvæðagreiðslu):


[15:08]

Kristinn H. Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:09]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


[15:12]

Hjálmar Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:13]

Sigríður A. Þórðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:14]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:17]

Jón Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:18]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[15:20]

Sighvatur Björgvinsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:22]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


[15:26]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:27]

Hjálmar Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:29]

Sighvatur Björgvinsson (um atkvæðagreiðslu):


Till. vísað til iðnn. með 29:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, ÓI, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, VS, VE.
nei:
ÁSJ, BH, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (KF, ÓÖH) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BergH, DO, GE, HGJ, HjálmJ, JHall, KLM, LMR, MF, RG, SighB, SJóh, TIO) fjarstaddir.

[Forseti gat þess að ÁRJ, GE og SighB hefði láðst að taka þátt í atkvgr.; þm. ætluðu að segja nei.]