Útbýting 125. þingi, 23. fundi 1999-11-11 12:05:22, gert 11 17:31

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum, 172. mál, þáltill. PHB, þskj. 198.

Aukagreiðslur til ríkisendurskoðanda o.fl., 151. mál, svar forsrh., þskj. 199.

Bætt staða þolenda kynferðisafbrota, 174. mál, þáltill. JóhS o.fl., þskj. 201.

Samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar, 177. mál, fsp. HjÁ, þskj. 204.

Smíði skipa, 178. mál, fsp. JÁ, þskj. 205.

Tannréttingar barna og unglinga, 179. mál, fsp. GÁS, þskj. 206.

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 176. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 203.