Útbýting 125. þingi, 23. fundi 1999-11-11 13:29:52, gert 11 17:31

Framhaldsskólar, 175. mál, frv. SvanJ og SJóh, þskj. 202.

Öryggi greiðslufyrirmæla, 23. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 207; brtt. efh.- og viðskn., þskj. 208.