Fjarvistarleyfi 125. þingi, 36. fundi 06., gert 8 9:50

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Guðrún Ögmundsdóttir, 11. þm. Reykv.,

Gunnar Birgisson, 2. þm. Reykn.,

Ingibjörg Pálmadóttir heilbrrh.,

Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestf.,

Kristján L. Möller, 3. þm. Norðurl. v.,

Lúðvík Bergvinsson, 6. þm. Suðurl.