1999-12-03 14:09:20# 125. lþ.#F 35.#2. fundur. Jarðalög., til 14:09:51| A gert 6 9:36
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 125. lþ.

Jarðalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 227. mál (lögræðisaldur). --- Þskj. 272.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:09]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EMS, FI, GHH, GHall, GÖ, GunnB, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KolH, KPál, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, ÞBack.

1 þm. (GIG) greiddi ekki atkv.

27 þm. (ÁJ, ÁRJ, BH, DrH, EKG, EOK, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, RG, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.