1999-12-03 14:09:54# 125. lþ.#F 35.#3. fundur. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum., til 14:10:30| A gert 6 9:36
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 125. lþ.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 228. mál (gjald fyrir veiðikort). --- Þskj. 273.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EMS, FI, GHH, GHall, GÖ, GunnB, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KolH, KPál, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, ÞBack.

1 þm. (GIG) greiddi ekki atkv.

27 þm. (ÁJ, ÁRJ, BH, DrH, EKG, EOK, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, RG, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til umhvn. án atkvgr.