1999-12-03 14:10:36# 125. lþ.#F 35.#4. fundur. Meðferð einkamála., til 14:11:41| A gert 6 9:36
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 125. lþ.

Meðferð einkamála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 64. mál (EES-reglur, málskostnaðartrygging). --- Þskj. 64, nál. 279.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

1. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EMS, FI, GHH, GHall, GÖ, GunnB, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KPál, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, ÞBack.

1 þm. (GIG) greiddi ekki atkv.

28 þm. (ÁJ, ÁRJ, BH, DrH, EKG, EOK, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, RG, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EMS, FI, GHH, GHall, GÖ, GunnB, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KolH, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, ÞBack.

1 þm. (GIG) greiddi ekki atkv.

28 þm. (ÁJ, ÁRJ, BH, DrH, EKG, EOK, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, RG, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EMS, FI, GHH, GHall, GÖ, GunnB, HGJ, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KolH, KPál, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, ÞBack.

1 þm. (GIG) greiddi ekki atkv.

28 þm. (ÁJ, ÁRJ, BH, DrH, EKG, EOK, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, JÁ, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, RG, SighB, SF, SP, VE, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.